FAQ

Boed yn mynychu'r rasys am y tro cyntaf neu am wirio ychydig o fanylion ynghylch rasio harnais, fe ddylai'r cwestiynau ac atebion isod fod o help.

Mynychu a Chefnogi’r Rasys

A oes rhaid i mi archebu tocynnau ymlaen llaw neu ddod yn aelod i fynychu'r rasys?

Na, gall pawb brynu tocynnau wrth y giât ar ddiwrnod y rasys. Fodd bynnag, gallwch arbed arian yn rasys Tregaron wrth brynu tocyn tri diwrnod ar gyfer Gŵyl Awst Tregaron ymlaen llaw neu drwy ddod yn aelod gwadd o Glwb Trotian Tregaron. Mae aelodau gwadd yn derbyn tocynnau ar gyfer y pedwar diwrnod o rasio yn Nhregaron, yn ogystal â mynediad i Bafiliwn yr Aelodau a’r Marchogion yn ystod Gŵyl Rasio mis Awst.

Yw rasio harnais yn addas i blant a theuluoedd?

Ydi wir. Mae diwrnod allan yn y rasys yn gyfle gwych i dreulio amser yn yr awyr agored wedi eich hamgylchynu gan gefn gwlad syfrdanol, a mwynhau digonedd o adloniant ar ac oddi ar y trac. Yn fwy na hynny, mae mynediad ar gyfer plant o dan 16 oed yn RHAD AC AM DDIM.

Mae rasio harnais yn y DU yn gamp deuluol. Mae llawer o'r rhai sy'n cymryd rhan yn y gamp yn annog cyfraniad eu teulu cyfan ac mae rhai cyfarfodydd rasio yn cynnal rasys iau.

Mae ein holl draciau rasio yn gylched o hanner milltir, sy'n sicrhau eich bod yn cael golygfa ragorol o'r ceffylau a'r holl ddigwyddiadau. Yn ogystal â hyn, yn aml mae peth adloniant ychwanegol ar gael ar gyfer plant, megis cestyll bownsio, llithrennau, reidiau merlen, peintio wynebau a chystadlaethau.

Faint mae'n costio i blant fynychu?

Mae mynediad i bob plentyn o dan 16 oed, yng nghwmni oedolyn, yn RHAD AC AM DDIM.

A oes cyfleusterau ar gyfer pobl ag anableddau?

Darperir mannau parcio i'r anabl, ac mae tai bach i'r anabl ar gael hefyd.

A allaf ddod â thrip bws?

Mae croeso bob amser i dripiau bws. Mae cyfarfodydd rasio Ceredrotian yn ddelfrydol fel diwrnod allan boed fel clwb, cymdeithas neu grŵp mawr arall. Bydd grwpiau o 20 o bobl yn cael un tocyn mynediad am ddim; dau docyn mynediad am ddim ar gyfer grŵp o 30 o bobl; tri thocyn mynediad am ddim ar gyfer grŵp o 40 o bobl. Cysylltwch â'r clwb perthnasol am fanylion.

A oes rhaid talu i barcio?

Nac oes. Mae parcio’n RHAD AC AM DDIM, ac yn agos iawn at y trac rasio. Gall y rhai hynny sy’n cyrraedd yn gynnar fanteisio ar barcio wrth ymyl y trac.

Faint o'r gloch mae’r giatiau’n agor ar ddiwrnod y rasys?

Mae’r giatiau’n agor tua dwy awr cyn y ras gyntaf. Gallwch gymryd mantais o'r amser cyn i’r rasio ddechrau i ddewis safle da, astudio'r cerdyn rasio (neu'r rhaglen) a hyd yn oed gael cipolwg ar rai o'r ceffylau’n cynhesu ar y trac. Gallwch hefyd ymgyfarwyddo â'r gyrwyr gan eu bod bob amser yn gwisgo yr un lliwiau (nodir hyn ar eich cerdyn rasio), a hefyd ddewis eich hoff geffylau gan y bydd modd i chi eu hadnabod drwy'r rhif fydd ar eu cefn.

A oes rheolau ynghylch yr hyn medrwch ei wisgo?

Nac oes, nid oes rheolau ynghylch gwisg. Fodd bynnag, fe'ch cynghorir i ddod wedi gwisgo'n addas ar gyfer y tywydd ar y diwrnod gan fod hwn yn ddigwyddiad awyr agored.

A ganiateir picnic?

Er y bydd gan bob trac rasio stondinau arlwyo symudol a bar, mae croeso i chi ddod â'ch picnic eich hun.

Oes croeso i gŵn mewn cyfarfodydd rasio?

Caniateir cŵn mewn cyfarfodydd rasio, ond RHAID iddynt gael eu cadw ar dennyn bob amser. Eich cyfrifoldeb chi yw eich ci.

A oes llefydd i eistedd?

Mae seddi ar gael, a gall hyn gynnwys seddi wrth ymyl y trac neu feinciau picnic. Mae croeso i chi ddod â’ch seddi plygu eich hun a dod o hyd i fan delfrydol wrth ymyl y trac er mwyn sicrhau y seddi gorau yn y lle.

Ble galla i gael rhagor o wybodaeth ar ddiwrnod ras?

Mae rhaglen y ras (neu gerdyn rasio) yn ddefnyddiol er mwyn eich tywys drwy eich diwrnod yn y rasys. Mae'n cynnwys manylion ynghylch pob ras a gwybodaeth ddefnyddiol arall. Mae rhaglenni fel arfer ar gael wrth y fynedfa neu o swyddfa'r ysgrifenydd. Bydd yr holl sylwebyddion trac yn eich diweddaru gyda gwybodaeth ddiweddaraf y diwrnod, a byddant hefyd yn darparu digonedd o wybodaeth i chi yn ystod yr orymdaith cyn y ras.

Alla i fetio yn y rasys?

Gallwch, ar yr amod eich bod dros 18 oed gallwch osod bet gydag unrhyw un o'r bwcis sydd â stondin yn y rasys. Mae mentro ychydig ar y ceffylau yn hwyl ac nid oes rhaid iddo fod yn gymhleth.

Dwi heb osod bet o’r blaen, sut fedrai fynd ati?

Mae gosod bet yn medru bod yn ddigon syml ac nid oes rhaid i chi fod yn arbenigwr rasio harnais er mwyn rhoi cynnig arni. Cliciwch er mwyn darllen am fetio gyda’r bwcis, y mathau o fetiau sydd ar gael a sut i osod bet.

Sut fedrai ddysgu darllen y cerdyn rasys/rhaglen?

Cliciwch yma i weld deiagram all eich helpu i ddeall y cerdyn rasys a chael cyn gymaint a phosib o'ch ymweliad.

Faint o rasys ydw i'n debygol o'u gweld?

Bydd y rhan fwyaf o gyfarfodydd rasio Ceredrotian yn cynnwys tua 12-16 ras y dydd. Mae'r ras gyntaf fel arfer yn digwydd am 2yh ac mae rasys yn cael eu rhedeg bob tua 20-25 munud. Edrychwch ar y tudalennau clwb unigol i gadarnhau amseroedd cychwyn.

Nid wyf yn hoffi yfed na betio, yw’r digwyddiad hwn yn addas i mi?

Mae rasio harnais yn brofiad gwefreiddiol ac yn sicr nid oes rhaid i chi fynd yn agos i'r bar na’r bwci i gael diwrnod hynod o bleserus. Mae gwylio’r athletwyr ceffylaidd gwych hyn yn cystadlu yn sioe ynddo'i hun. Mae cyflymder y ceffylau a medr y gyrwyr yn wirioneddol anhygoel. Mae lleoliadau pob trac rasio Ceredrotian yn y mannau mwyaf prydferth - efallai y gwelwch farcutiaid cochion yn hedfan uwchben, henebion o amgylch y lle, a Bae Ceredigion a Dyffryn Teifi hyfryd fel cefndir, gan ddarparu cyfleoedd ffotograffiaeth ardderchog. Felly os ydych am ddiwrnod allan hwyliog, diwrnod allan hamddenol, diwrnod allan i'r teulu, diwrnod allan gyda cheffylau neu dim ond diwrnod allan…dewch i rasio, dewch i rasio harnais.

Ble allwn ni aros?

Mae amrywiaeth eang o lety ar gael yn ardal Ceredigion, o wely a brecwast ar lan y môr a gwestai boutique, i fythynnod hunan arlwyo diarffordd a safleoedd gwersylla 'glampio'. Mae rhestr o letyau ar gael ar y wefan Twristiaeth Ceredigion.

Sut fedra i noddi'r rasys?

Mae gan bob un o gyfarfodydd rasio Ceredrotian nifer o noddwyr, a gall y pecynnau noddi amrywio yn dibynnu ar y swm o arian nawdd a roddir. Mae'r manteision yn amrywio o dderbyn tocynnau mynediad am ddim i noddwyr y rasys mwy proffidiol, ac os ydych yn noddi prif ras y diwrnod bydd yn cynnwys eich enw, tocynnau mynediad, tocynnau lletygarwch a hysbysebu. Mae bod yn noddwr yn ffordd ddelfrydol o hysbysebu eich cwmni, cydnabod cefnogaeth a dderbyniwyd drwy’r gamp, neu gefnogi digwyddiad lleol.

Sut ydw i'n dod yn rhan o gynghrair?

Mae dod yn rhan o gynghrair yn un ffordd o gymryd rhan yn y gamp. Gallwch ddewis ymuno â syndicet sy’n bodoli’n barod neu sefydlu un eich hun gyda ffrindiau, cydweithwyr neu bobl sy’n meddwl yn debyg. Bydd bod yn rhan o gynghrair yn helpu i rannu'r gost o fod yn berchennog ceffyl rasio ac yn eich galluogi i rannu llwyddiannau posibl gydag eraill.
 

Y Gamp 

Beth yw Rasio Harnais?

Mae rasio harnais yn fath o rasio ceffylau sy'n boblogaidd ar draws y byd. Mae rasio harnais yn wahanol i rasio Thoroughbred gan fod y ceffylau’n cael eu gyrru yn hytrach na’u marchogaeth.

Pa fath o geffylau sy’n cael eu defnyddio ar gyfer rasio harnais?

Mae pob un o'r ceffylau sy'n cystadlu mewn rasio harnais yn cael eu galw'n Standardbred. Sefydlwyd y Standardbred yng Ngogledd America. Mae’n ddisgynydd o'r Thoroughbred ac wedi ei groesi â bridiau eraill. Heddiw, mae’r holl geffylau sy’n cydlamu neu’n trotian yn naturiol yn Standardbreds pur. Yma yn y DU, mae’n rhaid i bob ceffyl rasio Standardbred gael ei gofrestru gyda Chymdeithas Ceffylau Standardbred a Trotian Prydain Fawr ac Iwerddon (STAGBI).

A all unrhyw geffyl gystadlu?

Na, mae’n rhaid i bob ceffyl sy'n cystadlu fod yn Standardbred cofrestredig. Mae’n rhaid i bob Standardbred gymryd rhan mewn Ras Ragbrofol a bod yn gymwys cyn iddo gael caniatâd i gystadlu mewn ras swyddogol.

Beth yw ras ragbrofol?

Mae ras rhgbrofol yn ras sy'n cael ei threfnu ar gyfer ceffylau nad ydynt eto wedi dechrau cystadlu mewn rasys swyddogol. Er mwyn bod yn gymwys, rhaid i'r ceffyl gwblhau milltir o fewn amser penodedig ac o dan amodau ras. Bydd yr amser yn amrywio yn ôl y trac ble cynhelir y ras rhagbrofol. Rhaid i'r stiwardiaid hefyd fod yn fodlon bod y ceffyl yn barod i symud ymlaen i rasio swyddogol, ac mae hyn yn cael ei benderfynu yn ôl y modd y mae wedi ymddwyn ar y trac, wedi dechrau tu ôl i'r car, a chynnal ei gam drwy gydol yr amser cymwys.

Dim ond pan fydd y Stiwardiaid yn fodlon a bod y ceffyl wedi cyrraedd y safon sy’n ofynnol fydd y ceffyl yn gymwys ac yn cael cymryd rhan mewn rasys swyddogol. Gall rasys rhagbrofol gael eu cynnal cyn cychwyn y rasys swyddogol, ar ôl diwedd y rasys swyddogol neu ar ddiwrnod rhagbrofol penodedig.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng Cydlamwyr a Chroeslamwyr?

Mae cydlamu yn gam ochrol dau guriad gam, gyda'r goes flaen dde a’r goes gefn dde yn symud ymlaen gyda'i gilydd, ac yna’r goes flaen chwith a’r goes gefn chwith gyda’i gilydd. Mae cydlamu yn symudiad cyflymach na throtian, ac yn gyffredinol ystyrir fod cydlamwr, dros bellter o filltir, tua tair eiliad yn gyflymach na chroeslamwr (Trotter).

Ar y llaw arall mae croeslamu (trot) yn gam lletraws dau guriad. Mae croeslamwr yn symud y goes flaen chwith a'r goes gefn dde ymlaen gyda'i gilydd ac yna’r goes flaen dde a’r goes gefn chwith gyda’i gilydd. Yn union yr un fath ag unrhyw geffyl arall yn trotian, ond mae ganddo'r gallu i wneud hyn ar gyflymder rasio. Mae nifer fechan o groeslamwyr yn rasio yn y DU a byddant wedi cael eu magu ar dir mawr Ewrop yn bennaf.

Beth sy'n digwydd os bydd Cydlamwr neu Groeslamwr yn torri (dechrau hanner carlamu neu garlamu) yn ystod ras?

Os bydd ceffyl yn torri yn ystod y ras, mae'n rhaid i'r gyrrwr geisio cywiro'r ceffyl ar unwaith a dod ag ef yn ôl i gydlamu neu groeslamu. Disgwylir hefyd i’r gyrrwr geisio llywio’i geffyl tuag at ochr allanol y trac heb amharu ar nac ymyrryd â cheffylau eraill. Os yw'r ceffyl yn llwyddo i adennill ei gam, ac ystyrir nad yw wedi ennill unrhyw fantais trwy dorri, yna gall barhau yn y ras. Bydd y stiwardiaid yn monitro cynnydd y ceffyl, a gallant ar y llaw arall fod o'r farn bod yn rhaid i'r ceffyl gael ei wahardd.

Pam fod cydlamwyr yn gwisgo strapiau o amgylch eu coesau?

Mae'r strapiau yn cael eu galw'n hobls. Mae'r hobls yn cael eu defnyddio i helpu cynnal y cerddediad, nid i orfodi'r cerddediad. Mae'r cyflymder yn gerddediad hollol naturiol a gellir gweld ebolion ifanc yn cydlamu'n rhydd ochr yn ochr â'u mamau yn y cae.

Pa mor gyflym gall standardbreds fynd?

Mae’r cyflymder mae Standardbreds yn cyrraedd yn amlwg yn dibynnu ar allu, ac ar arwyneb y trac rasio. Ar draciau arwyneb caled (parhaol / pob tywydd), bydd ceffylau yn rheolaidd yn sicrhau amser o dan ddwy funud dros filltir. Ar draciau porfa, mae rhai o'r ceffylau gorau wedi cyrraedd dwy funud, ond yn gyffredinol bydd yr amseroedd tua 5-6 eiliad yn arafach nag ar draciau caled, a bydd yn amrywio'n sylweddol yn dibynnu ar y tywydd.

Bydd Standardbreds yn symud ar gyflymder o 30-35mya. Delir y record Brydeinig ar hyn o bryd gan Doonbeg a gydlamodd y filltir yn Nyffryn Aman mewn 1 funud 53.7 eiliad (sydd hefyd yn digwydd bod yn Record Byd, am y filltir gyflymaf ar drac llai na hanner milltir). Cofnodwyd y record byd mewn treial amser yn 1993 gan Cambest, gydag amser o 1 funud 46 3/5 eiliad.

A all unrhyw un yrru mewn ras?

Mae'n rhaid i’r holl yrwyr sy'n cystadlu ddal trwydded yrru BHRC. Pan fyddant yn gwneud cais am drwydded yrru, maent yn derbyn trwydded dros dro, a fydd yn caniatáu iddynt gystadlu mewn rasys rhagbrofol yn unig. Mae gofyn i bob gyrrwr basio prawf gyrru (ymarferol a llafar) ac argyhoeddi'r stiwardiaid ei fod ef / hi yn gymwys. Mae tri dosbarth o drwyddedau gyrru, y drwydded swyddogol cyntaf sy’n cael ei rhoi yw Dosbarth C, wrth i’r gyrrwr ddod yn fwy profiadol ac yn cael nifer o fuddugoliaethau, bydd ef / hi yn symud ymlaen i Ddosbarth B ac yn olaf i Ddosbarth A. Efallai y bydd rhai rasys yn cael eu cyfyngu i Ddosbarth C, tra bod rhai o'r rasys clasurol yn cael eu cyfyngu i Ddosbarth A. Mae rasio harnais yn gamp lle mae dynion a menywod yn cystadlu yn gyfartal.

Sut mae rheoli materion lles a gonestrwydd?

Mae'r ceffylau sy’n rasio yn cael eu bridio a'u hyfforddi i rasio, ac mae diogelwch a lles y ceffylau yn hollbwysig. Ym mhob cyfarfod rasio, mae milfeddygon ac ambiwlansys ceffylau ar gael i drin unrhyw geffyl yn ôl yr angen. Mae'r rheolau rasio’n bodoli er mwyn sicrhau lles y ceffylau ac mae'r stiwardiaid yn bresennol er mwyn sicrhau nad yw'r rheolau yn cael eu torri.

Gall samplau gwaed, wrin a gwallt gael eu cymryd cyn neu ar ôl rasio, ac mae'r samplau'n cael eu profi a'u dadansoddi ar gyfer unrhyw sylweddau gwaharddedig a allai fod wedi cael eu defnyddio i wella perfformiad y ceffyl. Mae nifer y profion positif sydd wedi eu canfod yn isel iawn, serch hynny, mae'n rhaid i uniondeb y gamp gael ei chynnal a rhaid i geffylau gael eu profi.

Beth yw gradd neu farc handicap?

Bydd y cerdyn rasio yn cynnwys ceffylau o wahanol alluoedd. Mae marc handicap y ceffyl yn adlewyrchiad o allu’r ceffyl, ac yn cael ei gyfrifo yn unol â faint o arian mae wedi'i ennill. Mae mwyaf o arian y mae’r ceffyl wedi’i ennill, y mwyaf yw ei farc handicap. Diben y marc yw sicrhau bod ceffylau o’r un gallu yn rasio yn erbyn ei gilydd a bod gan yr holl geffylau mewn ras gyfle cyfartal i ennill. O leiaf dyna'r theori!

Mae'r corff llywodraethol (BHRC) yn gyfrifol am gyfrifo marc handicap ceffyl. Unwaith maent yn gwybod y marc handicap, bydd y ceffyl yn cael ei roi mewn gradd dynodedig. Mae ceffylau’n dechrau eu gyrfa rasio yng ngradd morwyn, ar ôl ennill un ras yn y radd hon mae’n symud i’r gradd nofis, ennill un ras yn y radd hon a wedyn ymlaen i radd 1, pan fo'r enillion ariannol yn dynodi pa mor gyflym maent yn symud ymlaen trwy’r graddau i’r gradd uchaf, gradd 12 (G12). Weithiau gall ras gynnwys ceffylau o raddau gwahanol, yn yr achos hwn bydd pob Gradd yn rhoi 10 llathen o fantais i'r radd flaenorol. Er enghraifft, byddai ceffylau G1 yn dechrau ar y glwyd gyda cheffylau G2 tu ôl y giât o 10 llath a cheffylau G3 20 llath tu ôl y giât.

Pam fo'r ceffylau yn dechrau y tu ôl i giât cychwyn?

Mae'r giât cychwyn yn cael ei defnyddio i sicrhau bod yr holl geffylau yn cael dechrau teg a chyfartal. Bydd pob ceffyl wedi' derbyn safle giât penodedig, ac mae’n gyfrifoldeb ar y gyrrwr i sicrhau eu bod yn y safle cychwyn cywir.

Sut maent yn penderfynu ym mha drefn y maent yn dechrau y tu ôl i'r giât cychwyn?

Yn dibynnu ar y math o ras, y weithdrefn fwyaf cyffredin mewn cyfarfodydd Ceredrotian yw i geffylau o'r un radd, neu mewn rhai rasys yr un oed (e.e. pob ceffyl 3 oed), i dynnu tocyn ar gyfer eu safleoedd giât. Fel arall, os yw’r ras yn cael ei disgrifio fel handicap agored'dewisol', mae hyn yn golygu beth bynnag yw eu Gradd, bydd y ceffyl gyda'r marc handicap isaf yn cael safle 1, bydd yr un nesaf yn cael safle 2, ac yn y blaen, gyda'r ceffyl â’r handicap uchaf yn cael y tocyn uchaf.

Pam fod rhai ceffylau yn cael eu gwahardd?

Mae nifer o resymau pam y gall y stiwardiaid feddwl fod rheolau rasio wedi cael eu torri, ac o ganlyniad, mae’r ceffyl yn cael ei wahardd. Rhai o'r rhesymau mwyaf cyffredin ar gyfer gwahardd yw i) mae’r ceffyl yn y safle anghywir ar y dechrau, neu ddim ar eu marc hebrwng cywir ii) torri cam ac yn ennill tir iii) achosi ymyrraeth i geffyl arall yn y ras.

Pam fo rhai gyrwyr yn cael eu galw i ystafell y stiwardiaid?

Ym mhob cyfarfod rasio mae yna nifer o stiwardiaid sy'n gwylio pob ras, a’u cyfrifoldeb nhw yw sicrhau bod y rheolau rasio yn cael eu dilyn. Os bydd y stiwardiaid yn credu fod rhyw geffyl neu yrrwr heb gadw at y rheolau, byddant yn gofyn i'r gyrrwr fynd i ystafell y stiwardiaid, a bydd y drosedd honedig yn cael ei ymchwilio. Efallai y bydd y stiwardiaid yn fodlon gydag esboniad y gyrrwr, ac ni fydd unrhyw gamau pellach yn angenrheidiol. Fodd bynnag, os byddant yn penderfynu bod y gyrrwr wedi torri rheol rasio yna mae'n bosibl y bydd yn cael rhybudd, dirwy neu’n cael ei ddiarddel. Mae llawer o reolau a gall gyrwyr gael eu galw am nifer o resymau, gan gynnwys materion sy'n ymwneud â i) camddefnyddio’r chwip ii) troseddau gyrru iii) peidio â gyrru ceffyl i'w lawn botensial ac ati.

Sut mae cymryd rhan yn y gamp?

Mae rasio harnais yn gamp i bawb - yr ifanc a'r hen, dynion a menywod, proffesiynol ac amatur. Mae yna rywbeth i bawb. Mae'n ffordd fforddiadwy o rasio ceffylau gan fod nifer o  gystadleuwyr berchen â, yn hyfforddi ac yn gyrru eu ceffylau eu hunain. Gallwch ddewis gwneud un neu bob un o'r rhain. Os ydych chi'n meddwl y byddech yn hoffi cymryd rhan yn y gamp, yna siaradwch â phobl sydd eisoes yn cymryd rhan. Ymunwch â Chlwb Cardigan Bay a dod i adnabod rhai sy'n ymwneud â'r gamp yn yr ardal hon. Treuliwch rhywfaint o amser yn siarad â pherchnogion, hyfforddwyr presennol a gyrwyr a gofyn os gallwch ymweld â'u iard neu stablau ac os gallwch chi roi cynnig arni! Gallwch ddod o hyd i restr o hyfforddwyr a gyrwyr yng Ngheredigion, cysylltu ag unrhyw un o'r clybiau yng Ngheredigion  neu cysylltwch â'r  BHRC i gael gwybod mwy am y gamp yn eich ardal.

Nôl i'r top

}

Mwynhewch ddiwrnod allan llawn hwyl gyda'r teulu...

Cliciwch yma

Ceredigion Council Logo EU Logo Welsh Government Logo